Koje kategorije invalida imaju povlastice?

Vlasnici putničkih automobila i motocikla – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada  sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje  koje ima posledicu  nesposobnost donjih ekstremiteta  od 60 ili više procenata.


Šta je potrebno za registraciju vozila za invalide?

  • Saobraćajna dozvola.
  • Lična karta i fotokopija iste.
  • Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a o stepenu invaliditeta, original na uvid i fotokopija koja ostaje u SUP-u).

Od taksi potrebno je uplatiti samo:

  • Taksu za izdavanje registracione nalepnice
  • Po potrebi taksu koja se plaća MUP-u za izdavanje nove saobraćajne dozvole i tablica.

Napomena: Ostale takse(komunalna, budžet R. Srbije, ekološka, javni putevi) se ne plaćaju. Gore navedene kategorije invalida imaju popust na osiguranje čiji iznos zavisi od procenta invaliditeta  i perioda trajanja osiguranja