HODOGRAM PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA TEHNIČKOM PREGLEDU U USLOVIMA EPIDEMIJE

- Svu komunikaciju sa klijentima isključivo vrši JEDAN, za to odabrani zaposleni kontrolor, ili administrativni radnik van prostorija tehničkog pregleda. Prilikom komunikacije sa strankom održava distancu od najmanje dva metra.

- Prilikom komunikacije sa klijentom, kao i u toku vršenja tehničkog pregleda zaposleni kontrolori, pored radnog odela, OBAVEZNO koriste ZAŠTITINU MASKU, RUKAVICE, SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU I VIZIR.

- Dokumenta i ključeve od vozila klijent ostavlja na stolu ili mestu napravljenom za tu namenu ISPRED objekta u kojem se nalazi linija tehničkog pregleda.

- Dokumenta preuzeta od stranke ( saobraćajna dozvola, lična karta...) i ključevi od vozila dezinfikuju se prskanjem dezinfekcionog sredstva i zatim predaju kolegama na obradu.

- I ključevi od vozila dezinfikuju se prskanjem dezinfekcionog sredstva.

- Pre ulaska u vozilo prvo se vrši dezinfekcija kontaktnih površina (volan, menjač, komande za svetla), i sve sa čime po sopstvenoj proceni prilikom rada kontrolor  ima kontakt.

- Od kolega zaduženih za administrativnu obradu predmeta i naplatu preuzima dokumentaciju i sa klijentom završava sve radnje oko naplate. Novac, čekove i slipove predaje kolegama zaduženim za administraciju i naplatu. Kolege koje primaju novac OBAVEZNO nose RUKAVICE I ZAŠTITNE MASKE. Nakon obrade dokumentacije dezinfikuju sve sa čime su imali kontakt.

- Nakon što klijentu vrati ključ i dokumenta, dezinfikuje sve predmete koje je koristio (olovku, sto, POS terminal...). Nakon toga dezinfikuje masku sa spoljašnje strane, rukavice i odeću.

- MASKU, RUKAVICE I VIZIR NOSITI STALNO DA BI SE ODVIKLI OD NESMOTRENIH KONTAKATA RUKU SA OČIMA, NOSEM I USTIMA

- Ukoliko stranka ulazi u prostorije tehničkog pregleda da bi obavila plaćanje putem POS terminala a nema zaštitnu masku istoj OBAVEZNO dati zaštitnu masku pre ulaska u prostorije tehničkog pregleda i omogućiti da dezinfikuje ruke. Nakon korišćenja POS terminala, olovke ili bilo čega neophodnog za stranku SVE PREDMETE OBAVEZNO DEZINFIKOVATI NAKON TOGA. Stranka zadržava masku.

- Nakon obavljenog tehničkog pregleda sve što se vraća ili daje  klijentu ( dokumenta, ključevi, pokloni....,) OBAVEZNO DEZINFIKOVATI,  kao i unutrašnje površine vozila sa kojima je kontrolor bio u kontaktu.

- Pre predaje vozila vlasniku, isto držati na mestu za preuzimanje najmanje 10 minuta sa otvorenim prozorima.